Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Disclaimer

  Lees dit zorgvuldig door, het is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken. De volgende pagina's bevatten informatie betreffende een aanbod en/of toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot effecten van Sequana Medical NV ("Sequana Medical"). Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van toepasselijke regels van effectenrecht. Als u bijgevolg toegang wilt krijgen tot dit deel van de website, moet u zich eerst informeren over de wettelijke en reglementaire vereisten die op u en uw rechtsgebied van toepassing zijn, en deze vervolgens in acht nemen. Om vast te stellen of u de informatie en documenten wel of niet mag bekijken, dient u de onderstaande disclaimer volledig te lezen.

  DEZE WEBSITE EN DE STUKKEN OP DEZE WEBSITE DIENEN NIET VOOR VRIJGAVE, VERSPREIDING OF PUBLICATIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

  Deze website en de informatie hierin vervat of waartoe het toegang biedt, zijn niet bedoeld voor, en mogen niet worden geraadpleegd door, of verstrekt of verspreid aan, personen die verblijven of fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar territoria, de "Verenigde Staten"), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika, en vormen geen, of geen deel van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of de sollicitatie van een aanbod of uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op, noch zal er een koop of verkoop zijn van, enige effecten van Sequana Medical in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of in enige andere jurisdictie waar zulk aanbod, uitnodiging of zulke sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onrechtmatig zou zijn voorafgaand aan een registratie, tenzij een vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van zulke jurisdictie van toepassing is. De effecten van Sequana Medical waarnaar verwezen wordt op deze website zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van effecten van Sequana Medical plaatsvinden in de Verenigde Staten.

  Alle personen die verblijven buiten de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en Zuid-Afrika die de documenten op deze website wensen te raadplegen, moeten zich er eerst van verzekeren dat zij niet onderworpen zijn aan lokale wetten of regelgeving die hun toegangsrecht tot deze website verbieden of beperken, of registratie of goedkeuring vereisen voor enige verkrijging van effecten door hen. Sequana Medical draagt geen verantwoordelijkheid indien er een overtreding is van toepasselijk recht en regelgeving door enig persoon.

  Sequana Medical heeft geen enkele actie ondernomen die een aanbod van de effecten van Sequana Medical of het bezit of de verspreiding van de stukken waartoe deze website toegang geeft of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met betrekking tot de effecten van Sequana Medical in enig rechtsgebied waar actie voor dat doel vereist is, mogelijk maakt.

  Sequana Medical heeft toelating gegeven voor een openbaar aanbod in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Prospectusverordening") heeft omgezet, is deze website en de informatie hierin vervat of waartoe het toegang biedt, enkel maar gericht aan en bedoeld voor, gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening.

  Bovendien zijn in het Verenigd Koninkrijk deze website en de informatie hierin vervat of waartoe het toegang biedt, enkel maar gericht aan en bedoeld voor: (a) personen die beroepservaring hebben met zaken die betrekking hebben op beleggingen die ressorteren onder artikel 19(5) van de "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005", zoals gewijzigd (de "Order"), en (b) zogenaamde "high net worth entities" en andere personen aan wie zij anderszins geldig mogen worden gecommuniceerd die ressorteren onder artikel 49(2) van de Order (al deze personen samen worden hierna "Relevante Personen" genoemd). In het Verenigd Koninkrijk is elke investering of investeringsactiviteit die verband houdt met deze website en de informatie hierin vervat of waartoe het toegang biedt, enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zullen enkel maar Relevante Personen betrokken worden. Elke persoon in het Verenigd Koninkrijk die geen Relevante Persoon is, mag niet handelen of terugvallen op deze website en de informatie hierin vervat of waartoe het toegang biedt.

  Indien u niet toegestaan bent de stukken op deze website te bekijken of indien u enige twijfel heeft of u al dan niet toegestaan bent deze stukken te bekijken, gelieve deze webpagina te verlaten.

  Toegang tot elektronische versies van deze stukken wordt door Sequana Medical op deze webpagina verleend te goeder trouw en louter voor informatieve doeleinden.

   
  Door "Ja" te selecteren bevestigt en verklaart u dat:

  U geen inwoner bent van of fysiek aanwezig bent in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere beperkte jurisdictie, en dat u ofwel: (a) verblijft en gedomicilieerd bent in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en een gekwalificeerde investeerder bent zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening, (b) verblijft en gedomicilieerd bent in het Verenigd Koninkrijk en een Relevante Persoon bent, of (c) op andere wijze bevoegd bent deze informatie te raadplegen overeenkomstig het toepasselijk recht of de toepasselijke regelgeving.

  NEENJA

   
  Door te klikken op "bevestigen" bevestigt u en verklaart u dat u het voorgaande heeft gelezen en begrepen, en hierbij de bovenstaande verklaringen maakt en uzelf akkoord verklaart om al de bovenstaande beperkingen na te leven

   
  BEVESTIGING

  PERSBERICHTEN

  INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN