Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Sequana Medical kondigt notering aan van 644,287 bestaande aandelen op Euronext Brussels in navolging van de kapitaalverhoging van januari 2020

Gent, BELGIË, 25 juni 2020 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de “Vennootschap” of “Sequana Medical”), een vernieuwer in de behandeling van vochtophoping in leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen, kondigt vandaag aan dat 644.287 bestaande aandelen werden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De 644.287 aandelen werden door de Vennootschap uitgegeven op 27 januari 2020 als onderdeel van in totaal 3.166.666 aandelen die werden geplaatst in het kader van een private plaatsing via een aanbod met versnelde orderbookprocedure. De aandelen werden uitgegeven tegen een (bruto) uitgifteprijs van EUR 6,00 per aandeel ingevolge een kapitaalverhoging in geld waartoe de raad van bestuur van de Vennootschap had besloten in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van bestaande houders van inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap. Van de 3.166.666 aandelen werden 2.522.379 aandelen onmiddellijk toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels bij hun uitgifte (op basis van toepasselijke noteringsprospectusvrijstellingen), terwijl 644.287 aandelen niet onmiddellijk werden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels bij hun uitgifte (aangezien hun toelating tot verhandeling onderworpen was aan de goedkeuring van een noteringsprospectus).

Een noteringsprospectus werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 16 juni 2020 in verband met de 644.287 aandelen (het “Prospectus“). Het Prospectus is gratis beschikbaar in België op de zetel van de Vennootschap, gelegen te AA Tower, Technologiepark 122, 9052 Gent, België. Onder voorbehoud van jurisdictionele beperkingen is het Prospectus ook beschikbaar op de volgende website: www.sequanamedical.com/nl/investeerders/equity-placement-2020/ons-aanbod- page/ of door hier te klikken.

De verhandeling van de 644.287 aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal naar verwachting starten op 26 juni 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sequana Medical

Lies Vanneste, Director Investor Relations Tel: +32 (0) 498 05 35 79
Email:
IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Ashley Tapp, Melissa Gardiner Tel: +44 203 709 5000
E-mail:
sequanamedical@consilium-comms.com

LifeSci Advisors

Chris Maggos
Tel: +41 79 367 6254
E-mail:
chris@lifesciadvisors.com

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en het alfapump platform ontwikkelt voor het behandelen van vochtophoping bij leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen. Vochtophoping is een snelgroeiende complicatie van gevorderde leverziekte veroorzaakt door NASH (niet-alcoholische steatohepatitis)-gerelateerde cirrose en een veel voorkomende complicatie bij hartfalen. De Amerikaanse markt voor de alfapump als gevolg van NASH-gerelateerde cirrose zal naar verwachting de komende 10-20 jaar meer dan €3 miljard per jaar bedragen. De markt in hartfalen voor de alfapump DSR wordt geschat op meer dan €5 miljard per jaar tegen 2026 in de VS en EU5. Beide indicaties maken gebruik van de alfapump van Sequana Medical, een uniek, volledig geïmplanteerd draadloos systeem dat automatisch vocht vanuit de buik in de blaas pompt, waar het op natuurlijke wijze wordt verwijderd via urinering.

In de VS, de belangrijkste groeimarkt van de onderneming, heeft de FDA de alfapump een breakthrough device status verleend. De Noord-Amerikaanse pivotale studie (POSEIDON) in terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose is momenteel lopende en is bedoeld om een commerciële marketingapplicatie van de alfapump in de VS en Canada te ondersteunen. In Europa is de alfapump CE- gemarkeerd voor het behandelen van refractaire ascites als gevolg van levercirrose en maligne ascites en is opgenomen in belangrijke klinische praktijkrichtlijnen. Tot nu toe zijn meer dan 750 alfapump toestellen geïmplanteerd. Voortbouwend op haar bewezenalfapump platform, ontwikkelt Sequana Medical alfapump DSR (Direct Sodium Removal of directe natrium verwijdering), een baanbrekende, gepatenteerde aanpak voor vochtophoping door hartfalen. Klinisch proof-of-concept werd behaald in een eerste studie bij mensen met een enkelvoudige dosis DSR en de alfapump DSR studie met herhaalde doses (RED DESERT) bij patiënten met hartfalen is momenteel lopende.

De hoofdzetel van Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is beschikbaar op de website www.sequanamedical.com.

Belangrijke Regelgevende Disclaimers

De alfapump heeft nog geen reglementaire goedkeuring ontvangen in de VS en Canada. Elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid van de alfapump is niet van toepassing op de VS en Canada, omdat de pomp momenteel in deze landen klinisch onderzocht wordt.

DSR-therapie en alfapump DSR zijn nog in ontwikkeling en daarbij dient te worden opgemerkt dat elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid voortvloeit uit preklinische studies en lopende klinische onderzoeken die nog moeten worden voltooid. Er is geen link tussen DSR-therapie, alfapump DSR en lopende onderzoeken met het alfapump-systeem in Europa, de VS en Canada.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht vrij te geven, behalve als dit specifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de datum van dit persbericht weergeven.

Belangrijke Informatie

DEZE AANKONDIGING IS GEEN, EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN, EEN AANBOD OF UITNODIGING TOT VERKOOP OF UITGIFTE VAN, OF ENIGE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OF INSCHRIJVING OP AANDELEN, EN ENIGE AANKOOP VAN, INSCHRIJVING OP OF VERZOEK OM, AANDELEN VAN SEQUANA MEDICAL NV (DE “VENNOOTSCHAP”). ELKE VERHANDELING IN NIEUWE AANDELEN IN VERBAND MET DE NOTERING EN TOELATING TOT VERHANDELING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS ZOU MOETEN WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE VERVAT IS IN HET PROSPECTUS MET BETREKKING TOT DE NOTERING EN TOELATING TOT VERHANDELING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS EN ENIGE AANVULLING DAAROP, NAARGELANG HET GEVAL (HET “PROSPECTUS”).

DEZE AANKONDIGING IS GEEN PROSPECTUS. DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS LOUTER TER INFORMATIE EN PRETENDEERT NIET VOLLEDIG TE ZIJN. BELEGGERS ZOUDEN ENKEL MOGEN INSCHRIJVEN OP ENIGE EFFECTEN WAARNAAR IN DIT DOCUMENT VERWEZEN WORDT, OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE VERVAT IS IN HET PROSPECTUS.

DEZE MEDEDELING MAG NOCH RECHTSTREEKS, NOCH ONRECHTSTREEKS WORDEN VERDEELD IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN. HET VORMT GEEN OF MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING OF VERZOEK OM OP DE NIEUWE AANDELEN IN TE SCHRIJVEN IN DE VERENIGDE STATEN. DE NIEUWE AANDELEN WERDEN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD KRACHTENS DE AMERIKAANSE SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”) EN MOGEN NOCH AANGEBODEN, NOCH VERKOCHT WORDEN IN DE VERENIGDE STATEN TENZIJ GEREGISTREERD KRACHTENS DE SECURITIES ACT, OF TENZIJ EEN VRIJSTELLING VAN DE REGISTRATIEVEREISTEN VAN DE SECURITIES ACT BESCHIKBAAR IS. DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN HEBBEN DE NIEUWE AANDELEN NIET GEREGISTREERD KRACHTENS DE SECURITIES ACT, NOCH ZIJN ZIJ DAT VAN PLAN. ZE ZIJN EVENMIN VOORNEMENS EEN PUBLIEKE AANBIEDING VAN DE NIEUWE AANDELEN UIT TE VOEREN IN DE VERENIGDE STATEN.

DIT DOCUMENT IS ENKEL GERICHT AAN, EN VAN TOEPASSING IN, LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”) (ELK EEN “LIDSTAAT”), AAN PERSONEN DIE ‘GEKWALIFICEERDE BELEGGERS’ ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2(E) VAN DE PROSPECTUSVERORDENING (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). ELKE PERSOON IN EEN LIDSTAAT DIE INITIEEL ENIGE NIEUWE AANDELEN KOCHT OF AAN WIE NIEUWE AANDELEN KUNNEN WORDEN AANGEBODEN EN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, ENIGE FONDSEN IN EEN LIDSTAAT NAMENS WELKE DERGELIJKE PERSOON DE NIEUWE AANDELEN KOOPT, ZAL GEACHT WORDEN TE HEBBEN VERKLAARD, ERKEND EN BEVESTIGD DAT HIJ OF ZIJ EEN GEKWALIFICEERDE BELEGGER IS.

IN HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT DIT DOCUMENT ENKEL VERSPREID ONDER, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN, GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN MET ZAKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP BELEGGINGEN DIE RESSORTEREN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (HET “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE RESSORTEREN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II) AAN WIE HET ANDERSZINS OP RECHTMATIGE MANIER KAN WORDEN GECOMMUNICEERD (NAAR AL ZULKE PERSONEN WORDT VERWEZEN ALS “RELEVANTE PERSONEN”). PERSONEN (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE GEEN RELEVANTE PERSONEN ZIJN, EN PERSONEN (II) IN ENIGE LIDSTAAT VAN DE EER, BEHALVE HET VERENIGD KONINKRIJK, DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN, MOGEN NIET HANDELEN OP BASIS VAN DIT DOCUMENT, NOCH EROP VERTROUWEN. ELKE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAAROP DIT DOCUMENT BETREKKING HEEFT, IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZAL ENKEL WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN (B) VOOR GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN LIDSTATEN VAN DE EER (ANDERS DAN HET VERENIGD KONINKRIJK).

DEZE AANKONDIGING EN DE INFORMATIE DAARIN OPGENOMEN IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

HET BELEGGEN IN DE EFFECTEN WAAROP DIT BERICHT BETREKKING HEEFT, KAN EEN BELEGGER BLOOTSTELLEN AAN EEN SIGNIFICANT RISICO OP VERLIES VAN HET VOLLEDIGE BELEGDE BEDRAG. PERSONEN DIE DERGELIJKE BELEGGINGEN OVERWEGEN, MOETEN EEN ERKEND EXPERT RAADPLEGEN DIE GESPECIALISEERD IS IN HET VERSTREKKEN VAN ADVIES OVER ZULKE BELEGGINGEN. DIT BERICHT VORMT GEEN AANBEVELING WAT BETREFT DE EFFECTEN HIERIN VERWEZEN.

ER WERD DOOR DE VENNOOTSCHAP GEEN ACTIE ONDERNOMEN DIE EEN AANBOD VAN NIEUWE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DEZE MATERIALEN OF ELK ANDER AANBIEDINGS- OF PUBLICITEITSMATERIAAL IN VERBAND MET ZULKE NIEUWE AANDELEN IN EENDER WELKE JURISDICTIE WAAR ACTIE DAARTOE VEREIST IS, ZOU TOELATEN. DE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING VAN DEZE MATERIALEN IN SOMMIGE JURISDICTIES KAN WETTELIJK WORDEN BEPERKT EN DAAROM MOETEN PERSONEN IN ZULKE JURISDICTIES WAARIN ZIJ WORDEN VRIJGEGEVEN, GEPUBLICEERD OF VERSPREID ZICH INFORMEREN OVER DEZE RESTRICTIES EN DEZE RESTRICTIES IN ACHT NEMEN. DE UITGIFTE, VERKOOP, OF INSCHRIJVING OP OF DE AANKOOP VAN NIEUWE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP KUNNEN ONDERWORPEN ZIJN AAN BIJZONDERE WETTELIJKE OF STATUTAIRE RESTRICTIES IN BEPAALDE JURISDICTIES. DE VENNOOTSCHAP IS NIET AANSPRAKELIJK ALS PERSONEN DE VOORGENOEMDE RESTRICTIES NIET NALEVEN.

Related Posts

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN