Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Sequana Medical haalt EUR 19,0 miljoen op via succesvolle kapitaalverhoging

Gent, België, 22 januari 2020 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de “Vennootschap” of “Sequana Medical“), een vernieuwer in de behandeling van vochtophoping in leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen, kondigt vandaag aan dat zij op succesvolle wijze een bedrag van EUR 19,0 miljoen aan bruto-opbrengst heeft opgehaald door middel van een private plaatsing met een versnelde orderbookprocedure van 3.166.666 nieuwe aandelen (zijnde circa 25,11% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap) aan een uitgifteprijs van EUR 6,00 per aandeel (het “Aanbod“).

Ian Crosbie, Chief Executive Officer van Sequana Medical, gaf volgende toelichting: De private plaatsing van vandaag toont de sterkte aan van Sequana Medical en ons aantrekkelijk investeringsverhaal, waarbij we ons alfapump® platform gebruiken om te voldoen aan duidelijke onvervulde medische behoeften van patiënten met leverziekte en hartfalen. De verdere steun van onze bestaande aandeelhouders, evenals nieuwe gespecialiseerde investeerders in life sciences en industrie-experts, is een bevestiging van de sterke vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt. De opbrengst van de transactie zal ons in staat stellen om de commerciële introductie in de VS, naar verwachting in H1 2022, van de alfapump® voor de behandeling van recurrente of refractaire leverascites, en de klinische ontwikkeling van alfapump® DSR als een mogelijke chronische therapie voor hartfalenpatiënten die niet goed onder controle te houden zijn met diuretica, verder te zetten.

Sequana Medical is voornemens om de netto-opbrengsten aan te wenden om haar Noord-Amerikaanse pivotale studie (POSEIDON) van de alfapump® voor de behandeling van terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose voort te zetten (tussentijdse resultaten worden verwacht in H2 2020, en de resultaten van het primaire eindpunt worden verwacht midden 2021) en de ‘first-in-human’ studie van alfapump® DSR (Direct Sodium Removal of directe natrium verwijdering) met herhaalde toediening voor de behandeling van diuretica-resistente patiënten met hartfalen (RED DESERT) (resultaten worden verwacht in Q2 en Q3 2020), evenals voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden. De netto- opbrengsten van het Aanbod zou de beschikbaarheid van het werkkapitaal (cash runway) van de Vennootschap moeten verlengen van Q2 2020 naar H1 2021.

Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 27 januari 2020, en er zal een aanvraag worden gedaan om de nieuwe aandelen toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. In verband met het aantal nieuwe aandelen dat groter is dan 20% van de momenteel uitstaande aandelen van de Vennootschap die reeds zijn toegelaten tot de notering en verhandeling op Euronext Brussels, zullen de Vennootschap en de Underwriters de mogelijkheid hebben om aan bepaalde beleggers nieuwe aandelen toe te wijzen die bij hun uitgifte niet onmiddellijk tot de notering en verhandeling zijn toegelaten. De Vennootschap zal alle redelijke inspanningen leveren om de notering en verhandeling van die niet-genoteerde nieuwe aandelen te verkrijgen binnen negentig (90) dagen na hun uitgifte.

De nieuwe uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten dezelfde (pari passu) rang hebben met, de bestaande en uitstaande aandelen van Sequana Medical op het ogenblik van hun uitgifte en zijn gerechtigd tot uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de uitgifte van de nieuwe aandelen valt.

Als gevolg van uitgifte van nieuwe aandelen zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd van EUR 1.306.939,52 naar EUR 1.635.006,12 en zullen de uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap toenemen van 12.611.900 aandelen tot 15.778.566 aandelen, wat neerkomt op een verhoging van het aandelenkapitaal en het aantal aandelen met 25,11%.

In verband met het Aanbod, zijn de Vennootschap en de leden van het uitvoerend management ten aanzien van de Underwriters akkoord gegaan met een marktconforme standstill-periode van 180 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes, waarvan de Joint Global Coordinators namens de Underwriters afstand kunnen doen en die onder voorbehoud is van marktconforme uitzonderingen.

KBC Securities NV (“KBC Securities“) en Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (“Kempen & Co“) treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in het Aanbod, met Belfius Bank NV/SA, die samenwerkt met haar onderaannemer Kepler Cheuvreux S.A. (“Belfius“), die optreedt als Joint Bookrunner in het Aanbod (gezamenlijk, de “Underwriters“).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sequana Medical

Lies Vanneste, Director IR
Tel: +32 (0) 498 05 35 79
Email:
IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Marieke Vermeersch, Sukaina Virji, Melissa Gardiner
Tel: +44 (0) 203 709 5000
Email:
sequanamedical@consilium-comms.com

Over Sequana Medical

LifeSci Advisors

Chris Maggos
Tel: +41 79 367 6254

Email: chris@lifesciadvisors.com

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en het alfapump® platform ontwikkelt voor het behandelen van vochtophoping bij leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen. Vochtophoping is een snelgroeiende complicatie van gevorderde leverziekte veroorzaakt door NASH (niet-alcoholische steatohepatitis)-gerelateerde cirrose en een veel voorkomende complicatie bij hartfalen. De Amerikaanse markt voor de alfapump® als gevolg van NASH-gerelateerde cirrose zal naar verwachting de komende 10-20 jaar meer dan €3 miljard bedragen. De markt in hartfalen voor de alfapump® DSR wordt geschat op meer dan €5 miljard tegen 2026 in de VS en EU5. Beide indicaties maken gebruik van de alfapump® van Sequana Medical, een uniek, volledig geïmplanteerd draadloos systeem dat automatisch vloeistof vanuit de buik in de blaas pompt, waar het op natuurlijke wijze wordt verwijderd via urinering.

In de VS, de belangrijkste groeimarkt van de onderneming, heeft de FDA de alfapump® een breakthrough device status verleend. De Noord-Amerikaanse pivotale studie (POSEIDON) in terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose is aan de gang, met tussentijdse resultaten verwacht in H2 2020, en een commerciële lancering in de VS is gepland voor H1 2022. In Europa is de alfapump® CE-gemarkeerd voor het behandelen van refractaire ascites als gevolg van levercirrose en maligne ascites en is opgenomen in belangrijke klinische praktijkrichtlijnen. Tot nu toe zijn meer dan 750 alfapump® toestellen geïmplanteerd. Voortbouwend op haar bewezen alfapump® platform, ontwikkelt Sequana Medical alfapump® DSR (Direct Sodium Removal of directe natrium verwijdering), een baanbrekende, gepatenteerde aanpak voor vochtophoping door hartfalen. Klinisch proof-of-concept werd bereikt in een eerste studie bij mensen met een enkelvoudige dosis DSR en een alfapump® DSR studie met herhaalde doses bij patiënten met hartfalen is aan de gang met resultaten verwacht in Q2 en Q3 2020.

De hoofdzetel van Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is beschikbaar op de website www.sequanamedical.com.

Belangrijke Regelgevende Disclaimers:
De alfapump® heeft nog geen reglementaire goedkeuring ontvangen in de VS en Canada. Elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid van de alfapump® is niet van toepassing op de VS en Canada, omdat de pomp momenteel in deze landen klinisch onderzocht wordt. DSR-therapie en alfapump® DSR zijn nog in ontwikkeling en daarbij dient te worden opgemerkt dat elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid voortvloeit uit preklinische studies en lopende klinische onderzoeken die nog moeten worden voltooid. Er is geen link tussen DSR-therapie, alfapump® DSR en lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de VS en Canada.

Belangrijke informatie:

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op aandelen, en enige aankoop van, inschrijving op of verzoek om, aandelen. Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie is niet voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, rechtstreeks of onrechtstreeks, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving, of registratie daarvan vereist, in dergelijke jurisdictie. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Het is geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden, geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd van tijd tot tijd(de ‘US Securities Act’) en de effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de US Securities Act), behalve indien deze effecten geregistreerd zijn onder de US Securities Act, of een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de US Securities Act beschikbaar is. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de betrokken effecten in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd, hebben niet de intentie om over te gaan tot zulke registratie en hebben niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika.

Een aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectusverordening”) (“Gekwalificeerde Beleggers”), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening. Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (het ‘Order’), (ii) “high net worth entities” etc. die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als ‘relevante personen’). Het aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusverordening. Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor enige beleggingsovereenkomst of besluit. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in het adviseren over zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn, behoudens voor de toelating tot de verhandeling van de aangeboden aandelen op Euronext Brussels. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in deze aankondiging zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in deze aankondiging ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van diens kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in deze aankondiging of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van deze aankondiging.

Informatie aan Distributeurs:

Enkel ten behoeve van de productgovernanceverplichtingen in: (a) EU Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (“MiFID II”); (b) Artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie (EU) 2017/593 tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen, de “MiFID II Productgovernanceverplichtingen), en ter afwijzing van alle en enige aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, contract of anderszins, die enige ‘ontwikkelaar’ (ten behoeve van de Productgovernanceverplichtingen) anders zou hebben in verband hiermee, werden de aangeboden aandelen onderworpen aan een productgoedkeuringsproces, dat bevestigd heeft dat de aangeboden aandelen: (i) verenigbaar zijn met een doelmarkt van niet-professionele eindbeleggers en eindbeleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekanalen die door MiFID II worden toegestaan (de ‘Doelmarktbeoordeling’). Niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling moeten Distributeurs in acht nemen dat: de prijs van de aangeboden aandelen kan dalen en beleggers een deel of heel hun belegging kunnen verliezen; de aangeboden aandelen noch een gewaarborgd inkomen, noch een kapitaalbescherming bieden; en een belegging in de aangeboden aandelen enkel geschikt is voor beleggers die geen gewaarborgd inkomen of kapitaalbescherming nodig hebben, die (hetzij alleen, hetzij samen met een gepaste financiële of andere adviseur) in staat zijn de voordelen en risico’s van dergelijke belegging te evalueren en die voldoende middelen hebben om enig verlies op te vangen dat daaruit kan voortvloeien. De Doelmarktbeoordeling doet geen afbreuk aan de verplichtingen van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen in verband met de Aanbieding. Bovendien wordt opgemerkt dat de Underwriters, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, enkel investeerders zullen aantrekken die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen.

Om enige twijfel te voorkomen, vormt de Doelmarktbeoordeling geen: (a) beoordeling van de geschiktheid of adequaatheid voor de doeleinden van MiFID II; noch (b) een aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in de aangeboden aandelen, deze te kopen of enige andere actie in verband met de aangeboden aandelen te ondernemen.

Elke distributeur is verantwoordelijk voor het verrichten van zijn eigen doelmarktbeoordeling in verband met de aangeboden aandelen en de geschikte distributiekanalen te bepalen.

KBC Securities, Kempen & Co en Belfius handelen uitsluitend voor de Vennootschap en niemand anders in verband met de kapitaalverhoging. In verband met dergelijke aangelegenheden zullen zij, hun verbonden ondernemingen en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten geen enkele andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch zullen zij tegenover enige andere persoon verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming geboden aan hun cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met de kapitaalverhoging of enige andere aangelegenheden waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen.

Related Posts

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN